Єдина методична проблема училища

Єдина методична проблема на 2022/2025 рр.

«
Формування сучасного інформаційно-освітнього середовища у процесі підготовки кваліфікованих робітників»

На початку третього тисячоліття суттєво актуалізується проблема створення глобального інформаційного суспільства як нового етапу розвитку людської цивілізації. При цьому виробництво й використання інформації стає найважливішим видом діяльності, а інформаційно-комунікаційні технології покликані стати основою функціонування нового, інформаційного середовища людини.

На сьогодні вже не економічні показники, а здатність країни продукувати наукоємні технології стає критерієм її ваги у світі. Природно, що модернізаційні зміни в суспільстві спричинюють істотні зрушення у вимогах ринку праці до компетентності випускників закладів професійної освіти: вони мають володіти новими навчальними та інноваційними компетентностями, вміннями працювати з великими обсягами даних, досягнути високого рівня інформаційної культури, бути вмотивованими й мати розвинені здатності до професійного саморозвитку.

Головною функцією сучасної професійної освіти стає створення такого освітнього середовища, яке дасть можливість кожному учневі отримати інформацію в тому обсязі й формі, що необхідні йому для самовдосконалення і самонавчання. Саме в умовах інформаційно-освітнього середовища, заснованого на основі інформаційних систем, мереж, ресурсів і технологій, продуктивно реалізується компетентнісний підхід у підготовці майбутніх кваліфікованих робітників до повноцінної життєдіяльності в сучасному інформаційному суспільстві. Натомість, використання в навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій диктує необхідність модернізації класичного традиційного педагогічного процесу, принципи і правила якого було сформульовано Я. Коменським ще в XVII ст. - про глобальну систему відкритої індивідуалізованої освіти і саморозвитку особистості впродовж усього життя.

Учені (В. Биков, О. Глазунова, Ю. Жук, М. Жалдак, В. Кухаренко, Н. Морзе, В. Олійник, Є. Полат, В. Радкевич, О. Спірін, М. Фіцула та інші) переконливо довели, що створення інформаційно-освітнього середовища у професійному (професічно-технічному) закладі освіти передбачає:

-        оперативне оновлення навчальної інформації в контексті розвитку науки, техніки, культури;

-        якісну зміну методів і форм навчальної роботи;

-        отримання оперативної інформації про рівень пізнавальних можливостей і навчальних досягнень кожного учня та своєчасне внесення коректив у методику оволодіння знаннями;

-        посилення міждисциплінарних зв'язків у навчанні, забезпечення комплексності вивчення явищ дійсності;

-                 збільшення обсягів самостійної роботи через оптимальну для кожного конкретного учня послідовність, швидкість сприйняття матеріалу та можливість самоконтролю якості здобутих знань.

Отже, модернізація, перебудова існуючого педагогічного процесу, зокрема в професійних (професійно-технічних) закладах освіти, на основі створення інформаційно-освітнього середовища нині є об'єктивним процесом розвитку професійної освіти. Натомість, на сучасному етапі освітніх перетворень однією з вимог до всіх учасників освітнього процесу є готовність педагогічних працівників й учнів до використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчанні та професійній діяльності.

Рекомендована література

1.    Баловсяк Н. В. Інформаційна компетентність фахівця : [текст] / Н. В. Баловсяк // Педагогіка і психологія професійної освіти. - 2004. - № 5. - С. 21-28.

2.    Братко М.В. Освітнє середовище вищого навчального закладу: пошук стратегій управління. – Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр./ Київ. університет ім. Бориса Грінченка, 2014. - №22: Психологія. Педагогіка.

3.    Волкова Н. В. Інформаційна культура: позитиви та негативи комп'ютерного впливу : [текст] / Н. В. Волкова // Збірник наук. праць /; гол. ред. В. К. Буряк. - Кривий Ріг : КДПУ, 2007. - [вип.16]. - С. 248-254.

4.    Гуменний О. Д. Розвиток інформаційної культури керівників вищих навчальних закладів : монографія / О. Д. Гуменний. - К. : «Міленіум», 2015. - 245 с.

5.    Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук. України ; гол. ред. В. Г. Кремень. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 1040 с.   

6.    Інформаційно-освітнє середовище професійно-технічних навчальних закладів: посібник / Карташова Л. А., Юрженко В. В., Гуралюк А. Г., Липська Л. В., Гуменна Л. С., Зуєва А. Б., Шупік І. М., Ростока М. Л., Шевченко В. Л. За наук. ред. Лузана П. Г. - Київ: ІПТО НАПН, 2017. - 124 с.

7.    Засоби і технології єдиного інформаційного освітнього простору: зб. наук. праць / за ред. В.Ю. Бикова, Ю.А. Жука; Інститут засобів навчання АПН України. – К.: Атіка, 2004.

8.    Кравчина О. Є. Проектування інформаційного середовища загальноосвітнього навчального закладу [Електронний ресурс] / О. Є. Кравчина. – Режим доступу: http://www.ime.edu-ua.net/em11/content/09koeeis.htm

9.    Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції «Формування сучасного освітнього середовища: теорія і практика» // Зб. наук. пр. / Редкол.: Н.В. Ільченко (голова) та ін. – Ірпінь, 2020. – 100 с.

10.Морзе Н. В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій : [текст] / Наталія Вікторівна Морзе. - К. : BHV, 2007. - 350 с.

11.Савченко І. М. Актуальні проблеми створення, апробації та подальшого впровадження автоматизованої інформаційно-аналітичної системи «ПРОФТЕХІНФО» : [електронний ресурс] / І. М. Савченко. - Режим доступу: http://www.ukrdeti.com/firstforum/m26.html.

12.Сисоєва С. О. Освіта і особистість в умовах постіндустріального світу : монографія / С. О. Сисоєва. – Хмельницький : ХГПА, 2008. – 324 с.


Немає коментарів:

Дописати коментар