Єдина методична проблема училища

Загальноучилищна єдина методична проблема на  2019-2022 н.р.
 «Формування професійних та предметних компетентностей учнів через впровадження в освітній процес технологій розвитку
критичного мислення»Теми, над якими працюють методичні комісії:
·       «Сучасний урок у контексті компетентнісного підходу» - методкомісія викладачів природничо-математичних предметів.
·       «Розвиток предметних компетентностей учнів шляхом використання технологій розвитку критичного мислення на уроках та в позаурочній діяльності» - методкомісія викладачів суспільно-гуманітарних предметів;
·       «Формування професійної компетентності учня через компетентності сучасного педагога» – методкомісія автотранспортного  профілю;
·       «Формування професійних компетентностей учнів через використання технологій критичного мислення» - циклова комісія  металообробного та будівельного напрямів;
·       «Творча співпраця  педагогів та учнів у впровадженні інформаційно-комунікативних технологій у навчально-виробничий  процес» - методкомісія харчового профілю.
·       «Співпраця педагога та учнів у колективних творчих справах» - методкомісія викладачів предметів «Захист Вітчизни», «Фізичне виховання», класних керівників та вихователів.Рекомендована література
1.             Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: бібліотека з освітньої політики / за ред. О. В.Овчарук. - К.: К. І.С., 2004. - 112 с.
2.             Пометун, О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : наук.- метод. посіб. / О.І. Пометун. – К.: А.С.К., 2004. – 192 с.
3.             Родигіна І.В. «Компетентнісно орієнтований підхід до навчання»: Науково- методичний аспект.- Х: Видавнича група «Основа» - 2005 р.
4.             Сухомлинський В.О. «Серце віддаю дітям», К: - 1980.
5.             Бойко А.Е. Модернізація навчально-виховного процессу в позашкільних навчальних закладах у контексті реалізації компетентнісного підходу / А.Е. Бойко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2010. – № 5(7).
6.             Борзенкова Т. Навчаючи інших, навчаюся сам / Т. Борзенкова // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2003. - № 3. – С. 80-84.
7.             Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук. України ; гол. ред. В. Г. Кремень. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 1040 с.
8.             Заблоцька О. С. Компетентнісний підхід як освітня інновація: порівняльний аналіз / О. С. Заблоцька // Вісник Житомирського державного університету. Випуск 40. - Серія: Педагогічні науки. - 2008. - С. 63-68.
9.             Зимняя И. А. Ключевые компетенции - новая парадигма результата образования / И. А. Зимняя // Высшее образование сегодня. - 2003. - № 5. - С. 34-42.
10.         Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / [під заг. ред. О. В. Овчарук]. – К.: «К.І.С.», 2004. – 112с.
11.          Рудь М. Компетентнісний підхід в освіті / М. Рудь // Вісник Львів. ун-ту. - Серія: Педагогіка - 2006. - Вип. 21, ч. 1. - С. 73-82.
12.         Архіпова Є. О. Критичне мислення як необхідна складова розумової діяльності людини в межах сучасного інформаційного суспільства / Є. О. Архіпова, О. В. Ковалевська // Гуманітарний часопис. – 2012. – № 2. – С. 34–38.
13.         Вукіна Н. В. Критичне мислення: як цьому навчати : наук.-метод. посібник / Н. В. Вукіна, Н. П. Дементієвська, І. М. Сущенко ; за наук. ред. О. І. Пометун. – Харків, 2007. – 190 с.
14.         Кроуфорд А. Технології розвитку критичного мислення учнів/ Кроуфорд А., Саул В., Метьюз С., Макінстер Д. ; за наук. ред. О. І. Пометун. – К.: Вид-во «Плеяди», 2006. – 220 с.
15.         Макаренко В. М., Туманцова О. О. Як опанувати технологію формування критичного мислення. – Х.: вид. група «Основа», 2008.
16.         Пометун О. І. Навчаємо мислити критично: посібник для вчителів / О. І. Пометун, І. М. Сущенко. –Дніпропетровськ: Ліра, 2016. – 144 с.
17.         Пометун О. І. Основи критичного мислення : навчальний посібник для учнів старших класів загальноосвітньої школи / О. І. Пометун, Л. М. Пилипчатіна, І. М. Сущенко, І. О. Баранова. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2010. – 216с.
18.         Реалізація компетентнісного підходу в освітньому просторі регіону: збірник матеріалів конференції / За ред. О. В. Пастовенського. – Житомир: «Полісся», 2016. – С.175.
19.         Тягло О. Критичне мислення – освітня інновація доби демократично орієнтованих трансформацій суспільства / О. Тягло // Вісник програм шкільних обмінів. – 2006. – № 28. – C. 7–10.
20.         Халперн Д. Психология критического мышления / Дайана Халперн. – Санкт-Петербург: Питер, 2000. – 496 с. – («Мастера психологии»).
21.         Сохань Л.В. Життєва компетентність особистості. /Л.В. Сохань, І.Г. Єрмакова. – К.: Богдана, 2003. – 520 с.
22.         Кучерук О. Уміння - передусім. Компетентнісний підхід до формування національно- мовної особистості. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2008. - №10. - С.18 -24. .
23.         Гушлевська І. Поняття компетентності у вітчизняній та зарубіжній педагогіці / І.Гушлевська // Шлях освіти. – 2004. – № 3. – С. 22-24.
24.         Овчарук О.В. Розвиток компетентнісного підходу: стратегічні орієнтири міжнародної спільноти / Компетентністний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред. О.В. Овчарук. – К.: ―К.І.С‖, 2004.
25.         Пометун О. Компетентнісний підхід у сучасній історичній освіті. /О.Пометун // Історія в школах України. – 2007. - №6. – с. 3-12.
26.         Харченко H. В.Критичне мислення як характеристика сучасної особистості підлітка / H. В. Харченко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. – 2016. – Вип. 20(2). – С. 276–286.
27.         Формування критичного мислення на уроках мови : монографія / В. Ф. Дороз, Л. Я. Романова, О. Б. Ярова, В. А. Нищета, Г. А. Удовиченко; передмова К. О. Баханова [за заг. ред. В. Ф. Дороз]. – К. : Освіта України, 2008. – 336 с.
28.         Терно С. Світ критичного мислення: образ та мімікрія / С. Терно // Історія в сучасній школі. – 2012. – № 7–8. – С.27–39.
29.         Терно С. О. Методика розвитку критичного мислення школярів у процесі навчання історії / С. О. Терно : [посібник для вчителя]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – 70 с.
30.         Пометун О. Як розвивати критичне мислення в учнів (з прикладом уроку) / О. Пометун [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nus.org.ua/articles/krytychne-myslennya-2.
31.         Огородник Н. Є. Київський національний лінгвістичний університет Розвиток критичного мислення майбутніх фахівців флоту на заняттях з англійської мови / Н. Є. Огородник // Матеріали Всеукраїнської науково- практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Роль іншомовної підготовки студентів нефілологічних спеціальностей у сучасному освітньо-професійному середовищі». 17–18 травня 2016 року. Херсон. / за заг. ред. В. І. Грицини, Т. В. Мунтян. –Херсон, 2016. – С.196–200.
32.         Мерзлякова О. Критичне мислення як спосіб протистояти груповому тиску / О. Мерзлякова // Психолог. – 2017. – № 11–12. – С. 35 – 42.


ЕТАПИ 

роботи над єдиною методичною темою 

 «Формування професійних та предметних компетентностей учнів 

через впровадження в освітній процес технологій

 розвитку критичного мислення»

2019- 2022 рр.


І етап

Діагностика. Теоретичне обґрунтування науково-методичної проблеми. Ознайомлення з аспектами роботи щодо її реалізації

2019-2020 н.р.

з/п

Зміст

Відповідальні

Термін


Аналіз результатів діяльності педагогічного колективу за попередні роки для виявлення загальних та окремих проблем навчально-методичної роботи

Заступник директора з НР, методист

Травень, 2019


Проведення співбесід з педпрацівниками щодо вибору теми єдиної методичної проблеми. Аналіз та систематизація результатів

Методист, 

голови МК

Травень, 2019


Визначення єдиної методичної проблеми училища, обґрунтування її актуальності для колективу

Заступник директора з НР, методист, 

голови МК

Червень, 2019


Обговорення нової єдиної методичної проблеми та визначення завдань для її реалізації

Заступник директора з НР, методист, 

голови МК

Серпень, 2019


Розгляд та схвалення перспективного плану роботи над новою єдиною методичною проблемою на засіданні методичної ради

Члени методичної ради

Серпень, 2019


Визначення самоосвітніх тем педагогів та форм висвітлення


Методист, 

голови МК

Серпень-вересень 2019


Проведення співбесід, консультацій з питань вибору тем самоосвіти педагогічних працівників

Методист, 

голови МК

Вересень 2019


Створення банку джерел вивчення проблеми «Формування професійних та предметних компетентностей учнів через впровадження в освітній процес технологій  розвитку критичного мислення»

Заступник директора з НР, методист, 

голови МК

Вересень 2019


Консультація «Співробітництво вчителя і учнів на уроках та в позаурочний час» 


Заступник директора з НР, методист, 

голови МК

Жовтень 2019


Створення в методичному кабінеті науково-методичного комплексу на допомогу педагогам (картотека літератури, методичні бюлетені тощо)

Методист, бібліотекар


Жовтень-грудень, 2019


Психологічний семінар-практикум «Тайм-менеджмент для сучасного педагога»

Психолог

І-й семестр 2019-2020 н.р.


Методичний діалог «Як підготувати сучасний урок за технологією критичного мислення».


Заступник директора з НР, методист, 

голови МК

Січень

2020


Спільне засідання МК у формі круглого столу: «Впровадження сучасних виробничих технологій, обладнання, інструментів та матеріалів в освітній процес».


Заступник директора з НР, методист, 

голови МК

Січень

2020


Тиждень педагогічної майстерності «Технології розвитку творчого мислення в освітньому процесі».

Заступник директора з НР, методист, 

голови МК

Лютий

2020


Майстер-клас: «Тренінг як одна з форм впровадження інноваційних технологій у професійній сфері».


Заступник директора з НР, методист, 

голови МК

Лютий

2020


Консультація «Формування компетентностей учнів через застосування ІКТ» (квітень 20202 р.).


Заступник директора з НР, методист, 

голови МК

Квітень

2020


Педагогічна рада – творчий звіт з роботи над єдиною методичною проблемою

Заступник директора з НР, методист, 

голови МК

Травень 2020


Училищна виставка методичних напрацювань «Вернісаж педагогічних ідей».


Заступник директора з НР, методист, 

голови МК

Травень 2020


Узагальнення результатів діяльності педагогічного колективу на першому етапі роботи над методичною проблемою. Анкетування, діагностика утруднень

Заступник директора з НР, методист, 

голови МК

Червень 2020


ІІ етап 

Практично-діяльнісний. Формування педагогічних компетентностей. Запровадження нових освітніх технологій 

2020-2021 н.р.

з/п

Зміст

Відповідальні

Термін


Оформлення довідниково-інформаційної методичної теки з теми у методкабінеті

Методист

Вересень, 2020


Поновлення переліку рекомендованої літератури з теми

Методист

Постійно


Робота творчих груп з питань організації роботи щодо формування професійних та предметних компетентностей учнів через впровадження в освітній процес технологій розвитку критичного мислення.

Методист, керівники творчих груп


Протягом навчального рокуСпільне засідання методичних комісій у формі круглого столу за напрямками професійної підготовки з проблемної теми «Новітні матеріали, інструменти та технології – в навчальний процес»

Заступник директора з НР, методист

Січень 2021


Педагогічні читання «Технології формування та розвитку критичного мислення».


Методист, 

голови МК

Жовтень 2020


Педрада – методичний семінар «Сучасний урок у контексті компетентнісного підходу. Професійні компетентності педагога 21 ст.».

Заступник директора з НР, методист, 

голови МК

Березень 2021


Організація і проведення серії відкритих уроків педпрацівників, які опрацьовують окремі аспекти теми


Заступник директора з НР, методист, голови МК, викладачі, майстри в/н

Протягом навчального рокуРозгляд результативності роботи педагогічного колективу над ІІ етапом опрацювання єдиної методичної проблеми на засіданні Педагогічної ради

Заступник директора з НР, методист, 

голови МК

Травень 2021


Поповнення педагогічного кабінету новинками педагогічної, методичної, психологічної та наукової літератури

Методист,

бібліотекар

Травень-червень 2021


Оформлення методичних та творчих доробок педпрацівників за результатами опрацювання ІІ етапу роботи над методичною проблемою

Методист, голови МК

Червень 2021


ІІІ етап 

Узагальнюючий етап. Підсумки роботи над проблемою. Розповсюдження позитивного педагогічного досвіду

2021-2022 н.р.

з/п

Зміст

Відповідальні

Термін


Здійснення моніторингу професійних досягнень педагогів

Заступник директора з НР, методист, 

голови МК

Протягом навчального року


Організація роботи школи передового досвіду та майстер-класів на основі роботи педагогів, що досягли певних успіхів у роботі над єдиною методичною проблемою

Заступник директора з НР, методист, 

голови МК

Протягом навчального року


Презентації творчих звітів педагогів за результатами роботи над методичною проблемою

Методист, 

голови МК

Травень 2022


Проведення моніторингу навчальних досягнень учнів, виявлення рівня їх розвитку за результатами зрізів знань та діагностики

Адміністрація

Березень-квітень 2022


Педагогічна рада – квест за результатами роботи над єдиною методичною проблемою

Заступник директора з НР, методист, 

голови МК

Травень 2022


Оформлення результатів роботи над єдиною  методичною проблемою у вигляді творчого доробку

Заступник директора з НР, методист

Червень 2022


Проведення засідання Методичної ради за результатами впровадження проблеми училища

Заступник директора з НР, методист, члени метод.ради

Червень 2022


Проведення підсумкової педагогічної ради

Заступник директора з НР, методист, 

голови МК

Червень 2022

 

 

 

Система роботи над ЄМП

Звіт роботи над ЄМП у 2019-2020 н.р.

Звіт роботи над ЄМП у 2020-2021 н.р.

Немає коментарів:

Дописати коментар